Jogi szabályozás

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK

18/2005. (VI. 17.) Kr. rendelete

a köztisztaság fenntartásáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az 1991. évi XX. törvény 21. §-ában, a 4/1984. (II. 1.) ÉVM. rendeletben, a 2000. évi XLIII. törvényben és a 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletben foglaltakra a köztisztaság fenntartásáról az alábbi rendeletet alkotja:

A RENDELET CÉLJA

1. §

(1) A rendelet célja Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási (továbbiakban: város) területére vonatkozó azon szabályok megállapítása, amelyek meghatározzák:

a.) az ingatlanok és közterületek tisztántartásának biztosítását, továbbá

b.) Debrecen lakossága egészségének védelmét, természeti és épített környezetének megóvását a hulladékgazdálkodás eszközeivel.

(2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében Debrecen város közigazgatási területén minden tevékenységet úgy kell gyakorolni, hogy a környezetét a lehető legkisebb mértékben terhelje, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen.

A RENDELET HATÁLYA

2. §

A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő valamennyi természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre.

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából:

Frekventált terület: Piac u., Kossuth tér, Kálvin tér, Péterfia u., Bem tér, Simonyi u., Nagyerdei krt. (Hadházi út és Pallagi u. közötti szakasza), Egyetem tér, Egyetem sgt., Bethlen u., Hatvan u., Fűvészkert u., Múzeum u., Simonffy (Piac u. és Halköz közötti szakasza), Miklós u., Széchenyi u. (Piac u. és Nyugati u. közötti szakasza), Szent A. u. (Piac u. és Klaipeda u. közötti szakasza), Petőfi tér, Klaipeda u., Burgundia u., Rákóczi u. (Csapó u. és Hunyadi u. közötti szakasza), Hunyadi u.

AZ INGATLANOK ÉS KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA

4. §

(1) A nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa, vagy használója köteles gondoskodni. Vita esetén a tulajdonost terheli a tisztántartási kötelezettség.

(2) Tömbtelkeken a szomszédos ingatlanok közötti területsávok, vagy átjárók tisztántartási kötelezettsége a tulajdonosok között egyenlő arányban oszlik meg.

5. §

A közterületek használata során mindenki köteles olyan magatartást tanúsítani, hogy az a környezetet ne szennyezze, így különösen tilos:

a.) az oly módon való szállítás, tárolás, stb., amely során közterületre szennyeződés, települési hulladék kerül;

b.) közterületen lévő felszerelési tárgyak, építmények szennyezése mázolással;

c.) közterületnek emberi és állati ürülékkel vagy vizelettel való szennyezése;

d.) települési hulladék felhalmozása, nyitott tartályban való tárolása;

e.) eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (települési hulladékot, törmeléket, iszapot, tűz- vagy robbanásveszélyes anyagot stb.) közcsatornába, annak víznyelő aknájába elhelyezni;

f.) a gépkocsi, vagy egyéb jármű mosása, – kivéve csatornaszem felett.

ÉPÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁLTALÁNOS KÖZTISZTASÁGI FELADATOK

6. §

(1) Az építési területen és az építés közvetlen környékén a tulajdonos vagy használó köteles biztosítani a tisztaságot, gondoskodni az úttestre, járdára való sárfelhordás folyamatos megszüntetéséről.

(2) A kivitelezés megkezdésétől a birtokba vételig a terület tisztántartásáról, elkerítéséről, az építési tevékenységgel kapcsolatban keletkezett elváltozások és károk helyreállításáról a tulajdonos, valamint az köteles gondoskodni, akinek a tevékenységéből adódóan keletkezik a szennyeződés.

(3) Építési, bontási, felújítási munkákat, valamint minden közműépítéssel kapcsolatos burkolatfelbontási, illetve talajfeltárási tevékenységet – figyelemmel az (1) és (2) bekezdésre – úgy kell elvégezni, hogy annak során keletkezett hulladék, illetve a kitermelt anyag a környezetet ne szennyezze, a csapadékvíz elvezetését ne akadályozza, a növényzetet ne károsítsa, valamint a közlekedést ne akadályozza. A földmunkák végzésénél a termő talajréteget külön kell lerakni és a munka végeztével szükséges gondoskodni a termőréteg fedőrétegkénti terítéséről.

SZILÁRD HULLADÉK SZÁLLÍTÁSA

7. §

(1) Közterületen szilárd hulladékot (hulladékot, rongyot, csontot, egyéb hulladékot stb.) csak úgy szabad szállítani, hogy a szállítmányból semmi ne hulljon ki, por és csepegés ne keletkezzen.

(2) A szolgáltató e célra hulladékgyűjtő edény és konténeres szállítási módot alkalmazhat. Ha a szállítás közben a terület szennyeződne, a szállítást végző azt eltávolítani és további szennyeződés megakadályozásáról gondoskodni köteles, egyben viseli ennek költségeit és egyéb következményeit.

(3) Ha bármilyen szállítmány fel-, vagy lerakásánál köz-, vagy magánterület beszennyeződik, a szennyeződés előidézője köteles azt a fel-, vagy lerakás elvégzése után nyomban megtisztítani.

TÉLI SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATOK

8. §

(1) Az ingatlan előtti, illetve az ingatlan megközelítését szolgáló járdák, járdaszakaszok, lépcsők síkosság-mentesítéséről az ingatlan tulajdonosa, használója folyamatosan köteles gondoskodni.

(2) Síkosság-mentesítésre, olvasztásra, felhintésre elsősorban csak környezetkímélő anyagok (homok, salak stb.) használhatók. Közúti felüljárók, aluljárók, valamint tömegközlekedési eszközök által használt közutak kivételével a közterület sóval történő síktalanítása esetén a só és hordozóanyag aránya legfeljebb 1:5 arányú lehet.

(3) A járdáról letakarított havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy sem a gyalogos-, és gépjárműforgalmat, sem pedig a járda melletti víznyelők működését ne akadályozza és a hómegcsúszás veszélye kizárt legyen.

(4) A közterületek tisztántartását, az Önkormányzat kezelésében lévő közutak téli síkosságmentesítését az önkormányzattal szerződésben álló szolgáltató végzi.

A KÖZTISZTASÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉB RENDELKEZÉSEK

9. §

(1) A szórakozó, vendéglátó, kereskedelmi és szolgáltató helyek (továbbiakban: üzletek) előtt – a bejárat közelében és a közvetlen megközelítési útvonalon – az üzemeltető köteles a nyitvatartási idő alatt a köztéri hulladékgyűjtő edényt és csikktartót elhelyezni, és annak rendszeres ürítéséről gondoskodni.

(2) A közterületen árusító köteles az általa használt területet, valamint annak közvetlen környékét állandóan tisztán tartani, az árusítás során keletkezett települési hulladékot összegyűjteni és annak elszállításáról, elhelyezéséről saját költségén gondoskodni.

10. §

(1) Ha a jármű üzemelése során a közterület beszennyeződik (olajfolyás stb.), a jármű üzemben tartója haladéktalanul köteles a szennyeződés eltávolításáról gondoskodni és az ezzel kapcsolatos költségeket viselni

(2) Frekventált területeken az önkormányzatnak 20 méterenként 1 db hulladékgyűjtő edényzet elhelyezéséről, kiürítéséről, karbantartásáról, tisztántartásáról kell gondoskodni.

11. §

(1) A közterületen elhelyezett nyilvános illemhelyek üzemeltetését az Önkormányzattal szerződésben álló szervezet láthatja el.

(2) Vásárok, sport- és egyéb rendezvények tartása idején a rendezvény szervezője köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely, illetve szeméttároló edényzet biztosításáról és üzemeltetéséről, illetve a rendezvény alatt és azt követően a terület tisztántartásáról, szükség esetén fertőtlenítéséről is.

(3) A települések lakóterületen átfolyó élő vízfolyásokba, belvízelvezető zárt szenny-csatornába és árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet bevezetni, partjait települési szilárd-, vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos.

(4) Közterületen az állatok által okozott szennyezés eltakarításáról az állat gazdája köteles gondoskodni.

SZABÁLYSÉRTÉS, BÍRSÁGOLÁS

12. §

Köztisztasági szabálysértést követ el és 30.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható, aki e rendelet 5. § b.), e.), f.) pontjában, 6. §, 7. §, 8. § (1)-(3), 9. §, 11. § (2)-(3) bekezdéseiben foglalt szabályokat megszegi. E cselekményekért tettenérés esetén a közterület felügyelő 10.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

13. §

Ezen rendelet 2005. július 1. napján lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a köztisztaság fenntartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtésével, kezelésével összefüggő tevékenységről szóló 32/1993. DMJV Önkormányzat rendelet , valamint az azt módosító 13/1995. (IV. 24.) Kr. rendelet, 12/1996. (III. 18.) Kr. rendelet, 24/1997. (VI. 10.) Kr. rendelet, 7/1998. (III. 19.) Kr. rendelet, az Önkormányzat egyes rendeleteinek módosításáról szóló 26/2000. DMJV Önkormányzat rendelet 1. § (3) bekezdése.

… mindent megteszünk…